iPhone SE 针对各型号的不完全统计及说明 付国家版本鉴别方法-亮修网

Sprint 16/64

MLM32LL / MLMJ2LL —— 银色

MLM22LL / MLMH2LL —— 灰色

MLY92LL / MLYC2LL —— 金色

MLYA2LL / MLYD2LL —— 玫瑰金

AT&T 16/64

MLLM2LL / MLM52LL —— 银色

MLLL2LL / MLM42LL —— 灰色

MLXH2LL / MLXK2LL —— 金色

MLXJ2LL / MLXL2LL —— 玫瑰金

T-MOBILE 16/64

MLLV2LL / MLMC2LL —— 银色

MLLU2LL / MLMA2LL —— 灰色

MLXW2LL / MLXY2LL —— 金色

MLXX2LL / MLY02LL —— 玫瑰金

Verizon 16/64

MLM02LL / MLMG2LL —— 银色

MLLY2LL / MLMF2LL —— 灰色

MLY52LL / MLY72LL —— 金色

MLY62LL / MLY82LL —— 玫瑰金

美行(公开发售) 16/64

MLLX2LL / MLME2LL —— 银色

MLLW2LL / MLMD2LL —— 灰色

MLY12LL / MLY32LL —— 金色

MLY22LL / MLY42LL —— 玫瑰金

加拿大 16/64

MLLP2VC / MLM72VC —— 银色

MLLN2VC / MLM62VC —— 灰色

MLXM2VC / MLXP2VC —— 金色

MLXN2VC / MLXQ2VC —— 玫瑰金

国行 16/64

MLLP2CH / MLM72CH —— 银色

MLLN2CH / MLM62CH —— 灰色

MLXM2CH / MLXP2CH —— 金色

MLXN2CH / MLXQ2CH —— 玫瑰金

关于iPhone国家的辨别方法:

进入设置——通用——关于本机——型号,忽略/A,CH代表国行、J代表日本、LL代表美国、ZP代表香港/新加坡/部分亚太国家、KH代表韩版。